W związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i koniecznością dokonania zgłoszenia do tego rejestru, Zarząd spółki Dom Towarowy BRACIA JABŁKOWSCY Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, o numerze KRS: 0000111041, zwraca się do wszystkich akcjonariuszy Spółki o wskazanie:

  1. łącznej liczby przysługujących im akcji, w tym liczby akcji na okaziciela oraz liczby akcji imiennych;
  2. informacji czy przysługujące im akcje zostały oddane w zastaw, użytkowanie, lub zawarte zostało inne porozumienie mogące wpływać na wykonywanie z nich prawa głosu;
  3. innych okoliczności mogących wpływać na stan posiadania akcji lub wykonywanie z nich prawa głosu.

Zarząd Spółki prosi o przekazanie powyższych informacji do 31.03.2020 r. korespondencyjnie na adres Spółki lub e-mail: zarzad@dtbj.pl lub ewa.jablkowska@dtbj.pl