DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000111041, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252197890, REGON: 012281053, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.252.800,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych, który został w całości wpłacony (dalej: „Spółka”).

Zarząd Spółki – działając na podstawie § 8 statutu Spółki, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 kwietnia 2020 roku, na godz.16:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

  1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
  3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. sporządzenie listy obecności,
  6. stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  7. przyjęcie porządku obrad,
  8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
  9. wolne wnioski,
  10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia akcje na okaziciela, celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h., prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prezes zarządu

Zastępca prezesa zarządu