Informacja dla Akcjonariuszy Spółki o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A..

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1978)  i realizacją umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Dane będą udostępnione podmiotowi, któremu powierzone zostało prowadzenie rejestru  akcjonariuszy i przechowywane do czasu wykreślenia akcjonariusza  z rejestru.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do sprzeciwu;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych następujących danych jest obowiązkowe:

  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
  • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
  • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy.