Zarząd Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 lipca 2022 r., na godz. 16:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 4.

Porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz planu na rok 2022.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
14) Wybory uzupełniające do Zarządu.
15) Wybory do Rady Nadzorczej.
16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.
17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.
18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z członkami władz Spółki
19) Wolne wnioski.
20) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 395 § 4 k.s.h., w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B w Warszawie, akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, w okresie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz, stosownie do treści art. 407 § 2 k.s.h., akcjonariusze mogą otrzymać odpis złożonych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu: Ewa Jabłkowska

Zastępca Prezesa Zarządu: Monika Jabłkowska