Zarząd Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2021 r., na godz. 15:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B.

Porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz planu na rok 2021.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

9) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

12) Wybory uzupełniające do Zarządu.

13) Wybory do Rady Nadzorczej.

14) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.

15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.

16) Wolne wnioski

17) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 395 § 4 k.s.h., w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B w Warszawie, akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, w okresie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz, stosownie do treści art. 407 § 2 k.s.h., akcjonariusze mogą otrzymać odpis złożonych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu: Ewa Jabłkowska

Zastępca Prezesa Zarządu: Monika Jabłkowska