Zarząd Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 czerwca 2024 r., na godz. 1500, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz planu na rok 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
14. Wybory uzupełniające do Zarządu.
15. Wybory do Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 395 § 4 k.s.h., w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 4 w Warszawie, akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, w okresie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz, stosownie do treści art. 407 § 2 k.s.h., akcjonariusze mogą otrzymać odpis złożonych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu – Jan Jabłkowski

Zastępca Prezesa Zarządu – Monika Jabłkowska