DLA AKCJONARIUSZY

Informacja dla Akcjonariuszy Spółki o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla Akcjonariuszy Spółki o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A..

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1978)  i realizacją umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Dane będą udostępnione podmiotowi, któremu powierzone zostało prowadzenie rejestru  akcjonariuszy i przechowywane do czasu wykreślenia akcjonariusza  z rejestru.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy.

W dniu 18 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się następujące ogłoszenie: 

„W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. (dalej jako: „Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Warszawa, ul. Chmielna 21 lok. 22B, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.”

Ze względu na ograniczenia w pracy biura zarządu z powodu COVID 19, dla zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej procedury złożenia akcji w spółce, termin wizyty akcjonariusza w biurze zarządu dla złożenia akcji winien być uzgodniony wcześniej telefonicznie lub e-mailem..

W dniu 28 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się następujące ogłoszenie: 

„W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. (dalej jako: „Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Warszawa, ul. Chmielna 21 lok. 22B, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.”

Ze względu na ograniczenia w pracy biura zarządu z powodu COVID 19, dla zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej procedury złożenia akcji w spółce, termin wizyty akcjonariusza w biurze zarządu dla złożenia akcji winien być uzgodniony wcześniej telefonicznie lub e-mailem. 

W dniu 7 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się następujące ogłoszenie: 

„W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. (dalej jako: „Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Warszawa, ul. Chmielna 21 lok. 22B, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.”

Ze względu na ograniczenia w pracy biura zarządu z powodu COVID 19, dla zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej procedury złożenia akcji w spółce, termin wizyty akcjonariusza w biurze zarządu dla złożenia akcji winien być uzgodniony wcześniej telefonicznie lub e-mailem.

W dniu 16 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się następujące ogłoszenie: 

„W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. (dalej jako: „Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Warszawa, ul. Chmielna 21 lok. 22B, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.”

Ze względu na ograniczenia w pracy biura zarządu z powodu COVID 19, dla zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej procedury złożenia akcji w spółce, termin wizyty akcjonariusza w biurze zarządu dla złożenia akcji winien być uzgodniony wcześniej telefonicznie lub e-mailem.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się następujące ogłoszenie: 

„W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. (dalej jako: „Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Warszawa, ul. Chmielna 21 lok. 22B, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.”

Ze względu na ograniczenia w pracy biura zarządu z powodu COVID 19, dla zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej procedury złożenia akcji w spółce, termin wizyty akcjonariusza w biurze zarządu dla złożenia akcji winien być uzgodniony wcześniej telefonicznie lub e-mailem.

W dniu 1 czerwca 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2020 poz. 24291 ukazało się następujące ogłoszenie:

Zarząd Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2019 r., na godz. 1600, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz planu na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
 14. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 15. Wybory do Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.

18.Wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia, przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela, celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h., prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

Stosownie do treści art. 395 § 4 k.s.h., w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B w Warszawie, akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, w okresie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz, stosownie do treści art. 407 § 2 k.s.h., akcjonariusze mogą otrzymać odpis złożonych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w okresie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA

DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000111041, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252197890, REGON: 012281053, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.252.800,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych, który został w całości wpłacony (dalej: „Spółka”).

Zarząd Spółki – działając na podstawie § 8 statutu Spółki, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 kwietnia 2020 roku, na godz.16:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. sporządzenie listy obecności,
 6. stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 7. przyjęcie porządku obrad,
 8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 9. wolne wnioski,
 10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia akcje na okaziciela, celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h., prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prezes zarządu

Zastępca prezesa zarządu

Informacja dla Akcjonariuszy

W związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i koniecznością dokonania zgłoszenia do tego rejestru, Zarząd spółki Dom Towarowy BRACIA JABŁKOWSCY Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, o numerze KRS: 0000111041, zwraca się do wszystkich akcjonariuszy Spółki o wskazanie:

 1. łącznej liczby przysługujących im akcji, w tym liczby akcji na okaziciela oraz liczby akcji imiennych;
 2. informacji czy przysługujące im akcje zostały oddane w zastaw, użytkowanie, lub zawarte zostało inne porozumienie mogące wpływać na wykonywanie z nich prawa głosu;
 3. innych okoliczności mogących wpływać na stan posiadania akcji lub wykonywanie z nich prawa głosu.

Zarząd Spółki prosi o przekazanie powyższych informacji do 31.03.2020 r. korespondencyjnie na adres Spółki lub e-mail: zarzad@dtbj.pl lub ewa.jablkowska@dtbj.pl

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram