DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111041, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252197890, REGON: 012281053, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.252.800,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych, który został w całości wpłacony (dalej: „Spółka„).

Zarząd Spółki – działając na podstawie § 8 statutu Spółki, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 maja 2021 roku, na godz.12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Sporządzenie listy obecności,

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) Przyjęcie porządku obrad,

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę na rzecz ING Bank Śląski S.A. („Bank„): (i) hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki, (ii) zastawów na udziałach Spółki w kapitale zakładowym spółki Chmielna Nowa sp. z o.o. (KRS 0000291023) („Chmielna Nowa„) oraz (iii) innych zabezpieczeń wymaganych przez Bank, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu, która zostanie zawarta pomiędzy Bankiem a Chmielna Nowa, a także na udzielenie przez Spółkę na rzecz Banku poręczenia zobowiązań Chmielna Nowe z tytułu w/w umowy kredytu,

7) Wolne wnioski,

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.